Wat is een privé detective?

Een privé detective is een natuurlijk persoon die bepaalde opsporingsactiviteiten uitoefent zoals:

  • het opsporen van verdwenen personen of verloren of gestolen goederen
  • het inwinnen van van informatie omtrent burgerlijke stand, gedrag, moraliteit en vermogenstoestand van personen
  • het verzamelen van bewijsmateriaal voor het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen, of die aangewend kunnen worden voor het beëindigen van die conflicten
  • het opsporen van bedrijfsspionage en elke andere activiteit bepaald bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

Welke middelen en methoden hanteert een privé detective?

Een privé detective moet steeds de geldende wetgeving respecteren, zoals daar onder meer zijn:

  • de wet van 19 juli 1991 tot  regeling van het beroep van prive detective (BS 2 oktober 1991)
  • de privacywet van 8 december 1992 (BS 18 maart 1993)
  • de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren
  • kennisnemen en openen van privé-  communicatie en –telecommunicatie (BS 24 januari 1995)
  • artikel 8 van het EVRM

Hebben de bevindingen van een privé detective juridische waarde?

Na afloop van het onderzoek leveren wij u een gedetailleerd eindverslag af met daarin de bevindingen van ons onderzoek, alsook alle in het kader van de opdracht verzamelde overtuigingsstukken.

Dit rapport wordt opgesteld conform de vigerende wetgeving en kan waardevolle informatie voor uzelf of voor uw advocaat bevatten. Daarnaast kan zowel dit rapport als overtuigingsstukken zoals foto’s en beeldmateriaal voorgelegd worden aan de rechter.

Hoeveel kost een onderzoek van een privé detective?

De kost van een onderzoek hangt volledig af van de aard van het dossier en de daarmee gepaard gaande tijdsintensiteit,  moeilijkheidsgraad en in te zetten personen en middelen.

Aangezien wij garant wensen te staan voor een transparant  kostenbeleid zal u als cliënt tijdens een eerste verkenningsgesprek, op basis van de aangegeven casus die u ons voorlegt, door ons geadviseerd worden omtrent de noodzakelijk in te zetten middelen en de daarbij horende kostenraming.

Wij beperken ons evenwel enkel tot het geven van advies, de beslissing omtrent de te hanteren strategie ligt in handen van de cliënt.

Wie mag het beroep van privé detective uitoefenen? Hoe herken ik een wettelijk vergund privé detective?

Om het beroep van privé detective te mogen uitoefenen moet men in het bezit te zijn van een detectivevergunning. Om deze vergunning te verkrijgen dient de kandidaat-detective in eerste instantie een wettelijk verplichte opleiding te volgen aan een door de Minister van Binnenlandse Zaken erkend opleidingsinstituut.

Na het behalen van het getuigschrift bij dit instituut dient de kandidaat-detective een vergunningsaanvraag in te dienen bij de minister van Binnenlandse Zaken, waarna de minister  onder meer een onderzoek door de Veiligheid van de Staat en het Openbaar Ministerie zal instellen ten aanzien van de  kandidaat-detective. Enkel indien uit deze onderzoeken een afwezigheid van bepaalde onverenigbare activiteiten en  veroordelingen blijkt, zal de minister van Binnenlandse Zaken overgaan tot het uitreiken van deze vergunning. Indien de  privédetective de geldende wetgeving niet respecteert, zal de minister zijn vergunning evenwel intrekken of schorsen.

De Detectivewet stelt tot slot dat elke privédetective een publiciteitsplicht heeft. Deze houdt in dat elke privédetective wettelijk verplicht is om in elk uitgaand  document melding te maken van zijn beroepstitel, zijnde “privédetective” en van zijn  beroepslicentienummer zoals verkregen door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Deze publiciteitsplicht heeft tot doel de burger de kans te geven een  onderscheid te maken tussen een wettelijk vergund privédetective en een niet wettelijk vergund privédetective. Indien een niet vergunde privédetective toch melding zou maken van een fictief  beroepslicentienummer dan maakt deze zich strafbaar aan ‘valsheid in geschrifte’.

Wat kunnen wij voor u doen?

Laat ons even vrijblijvend samenzitten. Samen gaan we na op welke manier wij u kunnen helpen.