Onze werkwijze

Workflow detective Gent

Kennismaking

U wil een privé detective inhuren?

U kan ons vrijblijvend contacteren voor een eerste intakegesprek. Tijdens dit gesprek kunt u uw vragen aan ons kwijt en kunnen wij op basis van de door u aangereikte informatie een strategie aanrijken.

Voorafgaandelijk aan het onderzoek dient een schriftelijke overeenkomst te worden gesloten waarin onder meer een nauwkeurige omschrijving van de opdracht waarmee de privédetective wordt belast en een aanwijzing omtrent de duur ervan wordt opgenomen, alsook de uurbezoldiging van de privé-detective, de kostentarieven en het bedrag van het gegeven voorschot.

Uitvoering opdracht

Op basis van de in het intakegesprek overeengekomen strategie voeren wij de opdracht uit. Daarbij respecteren wij ten allen tijde de geldende wetgevingen, zoals daar onder meer zijn:

  • de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van prive detective (BS 2 oktober 1991)
  • de privacywet van 8 december 1992 (BS 18 maart 1993)
  • de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en openen van privé- communicatie en –telecommunicatie (BS 24 januari 1995)
  • artikel 8 van het EVRM.

Feedback

In functie van de door de klant aangegeven behoeften, wordt doorheen de uitwerking van de opdracht op regelmatige tijdstippen contact opgenomen met de klant.

Daarbij is het mogelijk dat de klant, door bijvoorbeeld een gewijzigde situatie of nieuwe feiten die doorheen het onderzoek naar boven zijn gekomen, in samenspraak met ons andere onderzoeksdaden wenst te stellen.

Dankzij deze tussentijdse terugkoppelingen naar de klant toe, staan wij garant voor een zekere flexibiliteit in het uitvoeren van onze opdrachten, waarbij de klant als sturende factor kan optreden.

Eindverslag

Na afloop van de opdracht wordt ten behoeve van de cliënt een eindverslag opgemaakt dat volgende gegevens bevat:

  • een beschrijving van de verrichte activiteiten, met vermelding van de data, plaatsen en uren waarop die activiteiten zijn verricht
  • een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en de kosten
  • de overtuigingsstukken die de privédetective in het kader van zijn opdracht heeft verzameld.

Dit eindverslag wordt in slechts twee exemplaren opgemaakt, waarvan het ene bestemd is voor de opdrachtgever, en het andere  gedurende vijf jaar wordt bijgehouden door de privédetective. De inlichtingen die werden ingewonnen tijdens het uitvoeren van de opdracht, worden niet aan derden bekendgemaakt.

Wat kunnen wij voor u doen?

Laat ons even vrijblijvend samenzitten. Samen gaan we na op welke manier wij u kunnen helpen.